Particulieren

Taxso voor particulieren

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Echtscheiding
3. Emigreren naar het buitenland
4. Grensoverschrijdende arbeid
5. Vastgoed
6. Successierecht en schenkingsrecht


1. Inleiding

Veel particulieren staan er niet bij stil dat ze tegen fiscale problemen kunnen aanlopen in diverse situaties. In sommige situaties kunnen de nadelige fiscale gevolgen, door middel van bezwaar en beroep alsnog verholpen worden. Dat kan echter niet in alle situaties. Daarom is het goed om in bepaalde situaties van tevoren fiscaal advies in te winnen. Voorkomen is immers beter dan genezen! Daarnaast zijn er ook situaties mogelijk die fiscaal voordelig zijn.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden, waarbij wij particulieren op fiscaal gebied kunnen adviseren.


2. Echtscheiding

Een echtscheiding vergt veel energie van partijen en vaak wordt niet stilgestaan bij de fiscale gevolgen ten aanzien van het inkomen, de hypotheekrente aftrek ten aanzien van de eigen woning, pensioen en eventuele aanmerkelijkbelangaandelen.

In de aangifte Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen wordt bijvoorbeeld vaak ten onrechte een deel van de betaalde hypotheekrente voor de ex-partner als partneralimentatie in aanmerking genomen. De correctie van deze aftrekpost door de Belastingdienst zal dan tot een hogere te betalen aanslag leiden. Dit doet zich vooral voor in situaties indien in een rechtelijke uitspraak met betrekking tot de vaststelling van de alimentatie noch in een echtscheidingsconvenant deze onderhoudsverplichting tot betaling van de hypotheekrente is komen vast te staan. Indien enkel de betaalde rente is meegenomen in de draagkrachtberekening voor de berekening van de alimentatie, is dat volgens het arrest van de Hoge Raad van 16 november 2018 dan ook onvoldoende (vindplaats rechtspraak.nl: ECLI:NL:HR:2018:2134). Het is dus van belang om tijdens de echtscheidingsprocedure reeds de verplichting tot het betalen van de hypotheekrente als onderhoudsverplichting in het echtscheidingsconvenant, dan wel in de rechtelijke uitspraak waarin de alimentatie wordt vastgesteld, te laten opnemen. Wij kunnen u of uw advocaat hierin adviseren.

Bij de pensioenverevening, de verdeling van het pensioen bij helfte, wordt vaak vergeten om binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder te verzoeken het pensioen aan de ex-partner te laten uitbetalen. De pensioenuitkering wordt dan met ingang van de pensioendatum geheel aan de pensioengerechtigde uitbetaald onder inhouding van loonheffing. Vervolgens betaalt de pensioengerechtigde zelf de andere helft van de pensioenuitkering aan de ex-partner. Dat laatste deel kan de pensioengerechtigde als partneralimentatie in aanmerking nemen in zijn aangifte Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen. Echter, doordat de aftrek van alimentatie als persoonsgebonden aftrek tot en met 2023 wordt verminderd tot maximaal 37% en wellicht in de toekomst nog verder, leidt dit mogelijk tot een fiscaal nadeel.

 • Alimentatieverplichting
 • Aftrek hypotheekrente eigen woning
 • Aanmerkelijkbelangaandelen
 • Pensioenverevening


3. Emigreren naar het buitenland

Veel mensen emigreren naar het buitenland in verband met een baan die ze daar hebben aangenomen, of omdat ze liever in het buitenland gaan wonen. Vaak staan mensen er niet bij stil dat er in het buitenland andere fiscale wetgeving geldt en dat er mogelijk dubbele heffing van belasting kan plaatsvinden. Deze dubbele heffing van belasting kan voorkomen worden door een juiste toepassing van de belastingverdragen waarin de voorkoming van dubbele belasting is geregeld ten aanzien van alle inkomens, waaronder looninkomsten, bestuurdersbeloningen, pensioeninkomsten, AOW, winst uit onderneming, dividend, etc.

Indien bijvoorbeeld iemand met een AOW-uitkering en een Nederlandse pensioenuitkering naar Spanje emigreert, dan wordt in beginsel op basis van het belastingverdrag Nederland-Spanje de AOW-uitkering en het pensioen in Spanje belast. Nederland blijft vaak nog loonheffing inhouden op de AOW- en de pensioenuitkering, zodat er sprake is van dubbele heffing van belastingen. Wij kunnen hierbij fiscaal adviseren zodat er slechts nog in één land belasting verschuldigd is.

Is na emigratie het pensioen en de AOW-uitkering op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en het woonland in Nederland belast, dan zal in het woonland in de aangifte Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen om voorkoming van dubbele belasting dienen te worden verzocht. Indien het gehele of ten minste 90% van het inkomen in Nederland is belast, dan wordt degene in Nederland als kwalificerend buitenlandsbelastingplichtige beschouwd. Dit houdt in dat hij of zij in aanmerking komt voor de heffingskortingen en andere fiscale voordelen waar een inwoner van Nederland tevens recht op heeft. Nederland vraagt dan wel om een inkomensverklaring uit het woonland. Heeft hij of zij deze verklaring niet, of ontvangt hij of zij deze niet van de Belastingdienst van het woonland, dan worden de heffingskortingen en andere fiscale voordelen niet toegekend en is er meer inkomstenbelasting verschuldigd dan voor de emigratie.

Na emigratie is bijvoorbeeld enkel de AOW-uitkering in Nederland belast en niet de pensioenuitkering. Dit kan dan tot gevolg hebben dat minder dan 90% van het inkomen in Nederland belast is, waardoor er geen sprake is van een kwalificerende buitenlandse belastingplicht. De Belastingdienst in Nederland zal dan bij de vaststelling van de aanslag geen rekening houden met heffingskortingen en andere fiscale voordelen. Op basis van Europese Jurisprudentie kan er mogelijk toch sprake zijn van een kwalificerende buitenlandse belastingplicht, indien er in het woonland bijvoorbeeld geen persoonlijke aftrekposten te realiseren zijn en de betalen belasting in het woonland nihil bedraagt.

Indien na emigratie tevens nog een woning in Nederland wordt aangehouden en hier ook nog regelmatig wordt verbleven, dan kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat de fiscale woonplaats Nederland is gebleven. De bewijslast met betrekking tot de woonplaats ligt echter bij de Belastingdienst. In de meeste gevallen voert de Belastingdienst dan ook eerst een woonplaatsonderzoek uit. Zij zullen op basis van de fiscale woonplaats in Nederland alle inkomsten ook in Nederland belasten, zodat er dubbele heffing van belasting plaatsvindt. In een bezwaar- en beroepsprocedure kan de fiscale woonplaats, en daarmee ook de opgelegde (navorderings)aanslagen worden bestreden. Wij kunnen hierbij van dienst zijn.

Overig

Iemand emigreert tien jaar voor de AOW-leeftijd naar het buitenland en stopt met werken of werkt alleen in het nieuwe woonland. Men is dan niet meer verzekerd voor de AOW in Nederland. Er vindt dan een korting op de AOW-uitkering plaats zodra de AOW-leeftijd ingaat. Om dit te voorkomen kan er gekozen worden voor een vrijwillige verzekering bij de SVB. Er zijn dan wel jaarlijks premies verschuldigd aan de SVB. Dit geldt ook voor de Anw (de algemene nabestaandenwet), hiervoor kan men zich tevens vrijwillig verzekeren.

 • Vaststelling fiscale woonplaats
 • Vaststelling belastingplicht/ premieplicht
 • Voorkoming van dubbele belasting
 • Kwalificerend buitenlandsbelastingplichtige (90% eis)
 • Inkomensverklaring buitenland
 • Emigratie
 • Pensioengerechtigden/ pensionado’s


4. Grensoverschrijdende arbeid

Het kan fiscaal voordeling zijn om in meerdere landen te werken in verband met een salary-split. Bij werkzaamheden voor werkgever A in woonland X en voor werkgever B in werkland Y wordt het inkomen in beide landen apart tegen (mogelijk) een lager belastingtarief belast. In het woonland X dient dan wel verzocht te worden om voorkoming van dubbele belasting voor de inkomsten uit land Y.

Een uit het buitenland geworven deskundige werknemer of commissaris (door opting-in) kan in Nederland onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat een werknemer een onbelaste vergoeding ontvangt van 30% van zijn looninkomsten. De werknemer dient deze regeling samen met de werkgever aan te vragen. Er worden wel verschillende eisen gesteld voor de toepassing van deze regeling. Voor meer informatie en fiscaal advies, kunnen wij u van dienst zijn.

 • Grensarbeiders
 • 30%-regeling
 • Salary-split
 • Expats
 • Rijnvarenden
 • Piloten
 • Artiesten


5. Vastgoed

Vastgoed kan een goede investering zijn. Echter, indien deze investering verder gaat dan het normale vermogensbeheer, kan er een werkzaamheid ontstaan. In dat geval kunnen de inkomsten uit het vastgoed als resultaat uit overige werkzaamheden of als winst uit onderneming worden aangemerkt. Hierover is belasting in box 1 verschuldigd in plaats van vermogensrendementsheffing in box 3. Dit kan in bepaalde situaties nadelige of juist voordelige fiscale gevolgen hebben. Wij kunnen u hierbij fiscaal advies geven.  

Een leuke vakantiewoning in het buitenland kan ook fiscaal voordeling zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de belastingheffing in het buitenland over het vastgoed dan wel over de inkomsten uit het vastgoed lager is dan in Nederland. Op basis van de meeste belastingverdragen wordt onroerend goed en de inkomsten hieruit belast in het land waar het vastgoed is gelegen. Nederland verleent dan op basis van het belastingverdrag met het betreffende land waar het vastgoed is gelegen voorkoming van dubbele belasting in de vorm van een vrijstelling. Door de evenredigheidsmethode die vanaf 2017 in Nederland geldt, betreft het helaas geen 100% vrijstelling meer, maar is de vrijstelling afhankelijk van het vermogen dat belast wordt in Nederland. Bestaat het vermogen alleen uit vastgoed in het buitenland, dan geldt er wel een 100% vrijstelling.

Hoge huizenprijzen leiden meestal ook tot een hoge WOZ-waarde van de woning, omdat de WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van referentieobjecten, dit zijn vergelijkbare woningen die rond de waarde peildatum zijn verkocht. De hoge WOZ-waarde leidt tot hogere belastingheffing in box 1 en/of in box 3. Daarnaast zijn de overige gemeentelijke heffingen hiervan afgeleid, wat leidt tot hogere gemeentelijke heffingen. Bij overlijden wordt bij de erfrechtelijke verkrijging van de woning uitgegaan van de WOZ-waarde, waardoor er meer successierechten verschuldigd zijn bij een hogere WOZ-waarde. Wij kunnen bezwaar- en of beroep aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde.

Let wel op: Een hoge WOZ-waarde kan de hoogte van de verschuldigde rente van uw hypotheek verlagen. Afhankelijk van uw afgesloten (annuïteiten)hypotheek kunt u namelijk de renteopslag op verzoek verlagen, indien de waarde van de woning stijgt of als er meer wordt afgelost. Het is dus niet altijd voordelig om de WOZ-waarde te verlagen.

 • Waardering vastgoed
 • WOZ-beschikking
 • Normaal vermogensbeheer box 3
 • Resultaat uit overige werkzaamheden box 1
 • Vakantiewoning buitenland
 • Voorkoming dubbele belasting


6. Successierecht en schenkingsrecht

Nadat mensen zijn geëmigreerd wonen de (klein)kinderen meestal nog in Nederland. Sommige landen sluiten voor de heffing van successierechten aan bij de woonplaats van de verkrijger van de nalatenschap. Andere landen sluiten aan bij het woonland van de overledene, zoals Nederland, waardoor er dubbele heffing van successierechten kan plaatsvinden. Daarnaast kent Nederland nog een fictievewoonplaatsbepaling. Deze houdt in dat tien jaar na emigratie de erflater (overledene)/schenker nog als inwoner van Nederland wordt beschouwd voor de heffing van successierechten en schenkingsrechten. Niet alle landen zijn met elkaar een verdrag overeengekomen ter voorkoming van dubbele belasting ten aanzien van successierechten en schenkingsrechten, waardoor er dubbele heffing van successierechten en schenkingsrechten kan plaatsvinden.

Indien iemand bijvoorbeeld naar België emigreert, bestaat de mogelijkheid om in België schenkingsvrij door middel van een zogenaamde “handgift” roerende zaken, waaronder geld te schenken, ongeacht of dit familie is of niet. Bij overlijden binnen drie jaar na het doen van de handgift, is er in België over deze handgift echter alsnog successierecht verschuldigd.

Indien deze handgift ook binnen tien jaar na emigratie uit Nederland wordt gedaan, zijn er echter in Nederland op basis van de fictievewoonplaatsbepaling alsnog schenkingsrechten verschuldigd.

 • Waardering vastgoed
 • Vrijstellingen
 • Erfelijke verkrijging
 • Woonplaatsfictie
 • Voorkoming van dubbele belasting
 • Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)